Förvärv av LightAir Holding AB genom apportemission

 

Ascenditurs Bolagsbeskrivning för förvärv av LightAir
Ascenditur Pressmeddelande 161121 Förvärv av LightAir
Ascenditur Pressmeddelande 161121 Kallelse till extra bolagsstämma
Ascenditur Pressmeddelande 2016-12-20 Ascenditurs extra bolagsstämma godkände förvärv av LightAir – presentation

Ascenditur Pressmeddelande 2017-01-10 Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från budplikt i samband med Ascenditurs förvärv av LightAir
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017.04 Disp fr budpl (GW – Ascenditur)

Styrelsen i Ascenditur AB (publ) föreslår i kallelse till extra bolagsstämma den 20 december 2016 att Ascenditur förvärvar LightAir Holding AB genom en apportemission.

  • Ascenditur AB (publ) har ingått ett avtal med huvudägarna i LightAir Holding AB om att förvärva LightAir Holding AB genom en apportemission.
  • LightAir Holding AB har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken luft renas tyst och med låg energiförbrukning med hjälp av jonisering. LightAir Holding AB håller även på att introducera en ny produktkategori som renar luft tyst och effektivt med hjälp av rengöringsbara filter. Teknologierna marknadsförs under varumärkena LifeAir IonFlow™ och LifeAir CellFlow™.
  • LightAir Holding AB säljer till distributörer på olika marknader, varav Kina, USA och Taiwan är de största. Idag sker försäljning av LightAir Holding ABs produkter i cirka 30 länder.
  • Förvärvet är villkorat av godkännande av Ascenditurs extra bolagsstämma som äger rum den 20 december 2016. Den extra bolagsstämman föreslås i samband med förvärvet av LightAir Holding AB även besluta att Ascenditur AB (publ) byter namn till LifeAir AB (publ). Se separat kallelse till extra bolagsstämma för mer information.

”Ascenditur har kontaktats av flera förvärvskandidater och har haft ett stort urval av bolag att välja mellan. Vi valde LightAir Holding AB på grund av bolagets unika teknologi med fantastisk potential. Vi bedömer att denna affär skapar mervärde och därigenom är mycket fördelaktig för Ascenditurs aktieägare”, säger Ascenditurs styrelseordförande Rolf Börjesson.

”Genom apportemissionen och noteringen på Nordic Growth Market (NGM MTF) skapas finansiella förutsättningar att accelerera marknadspenetrationen av LightAirs luftreningsprodukter och därmed öka försäljningen globalt”, säger LightAir Holdings styrelseordförande Bengt Holmqvist.

Bakgrund
Som tidigare kommunicerats har Ascenditur AB (publ) under en tid förberetts för förvärv av ny verksamhet. Under september flyttades den tidigare verksamheten över i ett dotterbolag och avyttrades. Därefter har Ascenditur AB (publ) utrett olika verksamheter att förvärva, och tack vare sin kassa, notering och aktieägarstruktur är Ascenditur AB (publ) en attraktiv part. I bifogad bolagsbeskrivning presenteras styrelsens förslag till förvärv av LightAir Holding AB. Läs mer om Bakgrund och motiv i bifogad bolagsbeskrivning på sidan 12.

LightAir Holding AB

  • LightAir Holding AB utvecklar och säljer luftrenare baserade på två patenterade luftreningsteknologier under varumärket LifeAir™: IonFlow och CellFlow är unika och revolutionerande teknologier som var för sig och tillsammans skapar stora möjligheter till kvalitativa applikationer och produkter för förbättrad luftmiljö i hem, skolor och andra arbetsplatser.
  • LightAirs affärsmodell baseras på att bolaget utvecklar produkter och varumärke som sedan säljs och marknadsförs genom ett världsomspännande nät av distributörer. LightAir har sedan dess grundande sålt cirka 150 000 IonFlow-produkter i cirka 30 länder runt om i världen
  • Marknaden för luftrenare är en mer eller mindre mogen marknad med mycket stark global tillväxt med cirka 14 % i årlig tillväxt enligt internationella marknadsstudier.
  • Under 2017 utvecklas flera kompletterande produkter med CellFow-teknologi som kommer att lanseras för både hemkonsumentsmarknaden och den kommersiella marknaden. Den kommersiella marknaden står idag för cirka 45 % av den totala marknaden och där har LightAir Holding AB inte tidigare verkat.
  • Genom apportemissionen tillförs LightAir Holding AB kapital för att accelerera marknadskommunikationen i syfte att nå kraftig tillväxt och på sikt lönsamhet.
  • LightAir Holding AB grundades 2005 av innovatören och entreprenören Göran Wikström, och har idag 10 medarbetare och företaget omsatte 2015 cirka 26 MSEK.

För mer information se bifogad bolagsbeskrivning samt information på www.ascenditur.se och www.lifeair.com.

Införlivade handlingar
Ascenditur (Biolight) Årsredovisning 2014
Ascenditur (Biolight) Årsredovisning 2015
Ascenditur Delårsrapport januari – juni 2016
LightAir Holding AB Årsredovisning 2014
LightAir Holding AB Årsredovisning 2015

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD
Ascenditur AB (publ)
070-637 76 36
jenny.carenco@ascenditur.se